Yoga Postures

     

Adhomukh Purn Vrishchik Asana

Ardh Chakra Asana

Ardhkati Chakra Asana

Ardh Padmasana Yukt Adhomukh Vriksha Asana

Ekpad Linkar Asana

Parivritta-Adhomukh Purn Vrishchik Asana

Ekpad Gokhila Asana

Ekpad Gokhila Asana

Dwipad Gokhil Asana

Garbha Asana

Purn Dhanur Asana

Purn Shalabh Asana

Urdhwa-Prasarit-Ekpad Asana

PurnNatraj Asana

Utkat Asana

Bhujang Asana

Kaundinya Asana

Matsya Asana

Pashimottan Asana

Purn Nav Asana

Purvottan Asana

Ushtr Asana

Virbhadr Asana

Virbhadr Asana

Vistrut Pad Shalab Asana

Padangushtha-Dhanur Asana

Ekpad Chakra Asana

  Created & Maintained By Param Associates, Rangbhavan, Solapur Ph. (0217) 2317367